Policy
Arbetsmiljöpolicy
* All verksamhet inom Leufstedts Entreprenad AB skall planeras och bedrivas med sikte på god arbetsmiljö för att för- hindra arbetsskada och ohälsa.
* Företaget kompetensutvecklar medarbetarna efter personligt behov.
* Arbetsförhållanden bör anpassas till de anställdas förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende. Medarbetare bör ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete, som rör det egna arbetet.
* Företaget arbetar för ökad trivsel på arbetsplatsen.
* Företaget arbetar för ökad jämställdhet.
* Vissa arbetsmiljöproblem kan vara av sådan art att teknisk, medicinsk eller annan expertis behöver anlitas. Beslut att inkalla expertis tas av arbetsgivaren i samråd med berörda chefer/skyddsombud.
* Företaget har uppfattningen att en god arbetsmiljö är ett konkurrensmedel, som främjar både medarbetarna och företaget.
* I det dagliga arbetet skall varje enskild medarbetare visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö. Det är var och ens ansvar, inte bara att följa instruktioner och rutiner utan också vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella risker, som kan utgöra ett hot mot en god arbetsmiljö.
Benestad 2006-02-07
Alvar Leufstedt
VD

Kvalitetspolicy
* Leufstedts Entreprenad AB skall genomföra varje uppdrag med kvalitet som motsvarar kundens krav, behov och förväntningar.
* Vår kvalitet kännetecknas av god teknik, god gestaltning, samt leverans i rätt tid till förmånliga priser.
* Med våra kvalitets- och styrsystem är vi flexibla om kraven och behoven ändras.
* Miljömedvetenhet kännetecknar vårt arbete, vilket bidrar till en bättre och hållbar samhällsutveckling.
* Ha tydliga och enkla samarbetsformer med kunder, leverantörer och andra samarbetspartners.
* Ha god ordning och arbetsmiljö på våra arbetsplatser.
* Kvalitetssystemet skall stödja utvecklingen av företaget och dess medarbetare. Kompetens, engagemang och personligt ansvar hos varje medarbetare är grunden för den totala kvalitén
* Vår strävan är att varje uppdrag skall ge en nöjd kund som med förtroende återkommer till oss med nya uppdrag.
Benestad 1997.04.04/2004.05.03
Alvar Leufstedt
VD

Miljöpolicy
Mål:
Leufstedts Entreprenad AB har ambitionen att vara branschledande i miljöfrågor.
Ansvar:
VD:n har det överordnade ansvaret för att företaget efterlever gällande miljölagar och förordningar.
VD:n kan delegera detta ansvar.
Verksamhet:
Miljövänlighet i verksamheten, materialandvändning och avfallshantering skall vara en ledstjärna och ett konkurrensmedel för Leufstedts Entreprenad AB.
Vi skall hushålla med energi och råvaror i verksamheten och arbeta för att minska avfall och emissioner.
Miljöarbetet skall även omfatta krav på ökad miljömedvetenhet hos kunder och leverantörer.
Maskiner material mm:
Kända miljökrav skall tillgodoses för att bidra till ständiga förbättringar och förebyggande av utsläpp och därmed bidra till upprättande av miljömål.
Information:
Information och utbildning av anställda skall stimulera dem att ta ett aktivt ansvar för den- na miljöpolicy och att lämna förslag till förbättringar där detta bedöms vara möjligt.
Information till kunder, leverantörer, myndigheter, allmänhet och anställda skall vara öppen, saklig och korrekt.
Avfall:
Det avfall som uppkommer i verksamheten skall källsorteras enligt gällande föreskrifter.
Oljor och annat miljöpåverkande material skall omhändertas på föreskrivet sätt.
Uppföljning:
Resultatet av miljöarbetet skall där så är möjligt mätas och ligga till grund för förbättringar och förebyggande av negativ miljöpåverkan i verksamheten.
Benestad 1999.11.29/2004.05.03/2012.02.22
Alvar Leufstedt
VD


Åter startsidan